Nomat.lv noteikumi un privātuma politika

Sveiki, un laipni lūdzam Nomat.lv. Lūdzu, rūpīgi izlasiet mūsu Lietošanas noteikumus ("Noteikumi") un Privātuma politiku, jo tie ietekmē jūsu likumīgās tiesības, tostarp vienošanos atrisināt jebkādus strīdus, kas var rasties starp mums. Mēs ceram, ka jūs sēžat ērti un klausāties lielisku mūziku.

Tad nu noteikumi…

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Nomat.lv ir nomas sludinājumu izvietošanas vietne un nav finanšu operāciju starpnieks iznomāšanas darījumiem.

1.2. Reālais nomas darījums tiek veikts starp tiešo nomnieku (turpmāk tekstā "Nomnieks" un uzņēmumu vai privātpersonu (turpmāk tekstā " Iznomātājs), kurš piedāvā nomai transporta līdzekli, nekustamo īpašumu vai citu nomas vienību (turpmāk tekstā " Nomas Objekts"), abām pusēm savstarpēji vienojoties par ērtāko Nomas objekta nodošanas un apmaksas veidu.

1.3. Šie noteikumi nosaka vietnes Nomat.lv lietošanas nosacījumus un kārtību, un ir jāievēro visiem visiem Nomat.lv lietotājiem.

1.4. Nomas vietnes darbību uztur un administrē SIA "Macovel" reģistrācijas Nr. 40203046496, juridiskā adrese: Talsu nov., Lībagu pag., "Uplejas", LV-3258, turpmāk tekstā Nomat.lv.

1.5. Nomat.lv darbojas tikai kā vietne, kas dod iespēju lietotājiem nodot nomai un iznomāt preces, bet pati ar tiešo preču nodošanu nomai vai nomāšanu, nenodarbojas.

1.6. Vietnes Nomat.lv lietošana tiek uzkatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personas dati un informācija tiek saglabāta Nomat.lv vietnē, saskaņā ar līguma normām.t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Nomat.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un papildināt noteikumus kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Nomat.lv. un attiecas uz visiem sludinājumiem, kas tiek ievietoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.

1.7. Vietnes lietotājs piekrīt saņemt aktuālāko informāciju un jaunumus no Nomat.lv par dažāda veida ar ar to saistītām aktualitātēm.

1.8. Nomat.lv vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai lietotājam nodrošinātu kvalitatīvāku un atbilstošāku lietošanu. Lietojot Nomat.lv vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu izmantošanai.

1.9. Apmeklējot vietni Nomat.lv, lietotājamtiek attēlots informatīvs paziņojums, ka tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Aizverot šo paziņojumu, attiecīgās ierīces lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt informācijai par sīkdatnēm. Lietotājam patstāvīgi ir iespējams sīkdatnes dzēst vai kontrolēt sīkdatņu ievietošanu ierīcē. Tādā gadījumā lietotājam nepieciešams manuāli pielāgot iestatījumus ikreiz, kad tiks apmeklēta vietne Nomat.lv, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

1.10. Nomat.lv neuzņemas atbildību lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju un sludinājumos publicētajām precēm un to kvalitāti.

1.11. Portālā aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu reklāmu, to iepriekš nesaskaņojot ar Nomat.lv administrāciju , kā arī jebkādā veidā aizskart personas godu vai cieņu, kā arī provocēt uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.

1.12. Nomas darījums norisinās starp Nomātāju un Iznomātāju tiešā veidā, kur vietne Nomat.lv pilda vienīgi kataloga funkciju, tādēļ abas puses ir personīgi atbildīgas par Nomas objekta nomāšanas līguma vai nosacījumu izveidi un /vai slēgšanu. Iznomātāja pienākums ir informēt vai iepazīstināt Nomātāju ar visiem nomas saistošajiem noteikumiem un slēgt līgumu tiešā veidā.

1.13. Nomat.lv lietotājs apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi vietnes darbības traucējumi un šādos gadījumos lietotājs apņemas neizvirzīt pret vietni nekādas prasības vai pretenzijas. Nomat.lv apņemas pēc iespējas īsākā laikā novērt darbības traucējumus, ja tie notikuši dēļ bojājuma Nomat.lv pārziņā esošajā infrastruktūrā.


2. Reģistrācija

2.1. Lai reģistrētos vietnē Nomat.lv, lietotājam jānorāda sava e-pasta adrese un jāizveido vietnes piekļuves parole, izveidojot lietotāja Kontu.

2.2. Katrs lietotājs var izveidot tikai vienu lietotāja Kontu. Ja vietnes lietotājs slēdz savu Nomat.lv kontu, tas paliks reģistrēts datubāzē ar iespēju to atjaunot.

2.3. Reģistrējoties, lietotājs apliecina, ka lietotāja kontā sniegtie dati ir patiesi.

2.4. Reģistrējoties, lietotājs piekrīt, ka viņa kontā uzrādītā informācija ir publiski pieejama jebkuram Nomat.lv lietotājam, kā arī ierobežotā apjomā - trešajām personām, un ka šo publisko datu apstrāde nav atkarīga no Nomat.lv vietnes.

2.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu piekļuves datu konfidencialitāti un visām darbībām, kas notiek lietotāja kontā.

2.6. Ja reģistrētais Nomat.lv lietotājs ir pārkāpis vietnes lietošanas noteikumus, Nomat.lv administrācija ir tiesīga pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, apturēt vietnes Nomat.lv lietotāja kontu un/vai izdzēst tajā iekļauto informāciju, nenesot nekādu atbildību par veikto darbību.

2.7. Reģistrējoties vietnē Nomat.lv, lietotājs piekrīt, ka gadījumā, ja lietotāja sludinājums vai Konts tiek dzēsti vai kādā citā veidā ierobežoti, lietotāja iemaksātā summa par pakalpojumu netiek atmaksāta un neveikto darījumu izmaksas netiek kompensētas.


3. Sludinājumu saturs

3.1. Vietnē Nomat.lv iespējams ievietot gan bezmaksas, gan maksas sludinājumus.

3.2. Iesniegtais sludinājums ir aktīvs 1 gadu (365 dienas).

3.3. Sludinājuma maksa ir atkarīga no sludinājumu skaita un abonamenta plāna izvēles.

3.4. Vienā sludinājumā var ievietot tikai vienu Nomas objektu, kam jānorāda viemaz viena perioda cena stundai, dienai, nedēļai vai mēnesim(30 dienas).

3.5. Sludinājuma saturam jābūt precīzam un skaidri saprotamam, kā arī saistītam ar piedāvāto Nomas objektu.

"3.6. Sludinājumam ir jābūt atbilstošā kategorijā, aizliegts ievietot vienāda satura sludinājumus dažādās kategorijās. "

3.7. Sludinājumus drīkst ievietot tikai latviešu, krievu vai angļu valodā.

3.8. Sludinājumus, virsraksts ir Nomas objekta nosaukums, kurā aizliegts lietot simbolus, papildus atstarpes, punktus, kopumu no atkārtotiem burtiem, kā arī informāciju, kura nav saistīta ar Nomas objekta aprakstu.

3.9. Jebkura papildus informācija vai kontakti (piemēram, interneta saite, e-pasta adrese, tālruņu numurs) jānorāda tikai tam paredzētajos laukos, nevis pašā sludinājuma tekstā.

3.10. Sludinājumam obligāti jāpievieno Nomas objekta fotogrāfija un tai jābūt atbilstošai sludinājuma saturam, kurā redzams Iznomātāja personiskais Nomas objekts. Nedrīkst pievienot fotogrāfiju no Iznomātājam nepiederošiem katalogiem vai, kura ir atrasti interneta vidē.

3.11. Ievietojot sludinājumu, Iznomātājam jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu informāciju par piedāvāto Nomas objektu.

3.12. Iznomātājam aizliegts veidot vairākus kontus un publicēt sludinājumus citas personas vārdā, ja tam nav juridiski apliecinoša dokumenta.

3.13. Nomat.lv ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst vai izmainīt sludinājumu, ja:

3.13.1. Sludinājums neatbilst vietnes satura būtībai vai izvēlētajai sadaļai;

3.13.2. Sludinājums pārkāpj likumu, Nomat.lv noteikumus, kā arī vispārpieņemtās uzvedības, humānisma, tikumības un ētikas normas;

3.13.3. Sludinājumā nav aizpildīti obligāti aizpildāmie lauki, vai arī ir sniegta nepatiesa, maldinoša vai kļudaina informācija;

3.13.4. Sludinājumā tiek piedāvātas vai promotētas piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules, piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā, kas saistīti ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem;

3.13.5. Sludinājumā tiek piedāvātas darba iespējas, sākumā prasot kandidāta vai darbinieka nodevu, ieguldījumu vai iemaksu;

3.13.6.Sludinājumā reklamē vai piedāvā munīciju, sprāgstvielas, dzīvību apdraudošus līdzekļus un to sastāvdaļas vai darbības ar tiem;

3.13.7. Sludinājums ir pornogrāfiska vai erotiska rakstura vai tajā tiek reklamēti ar pornogrāfiju vai erotiku saistīti pakalpojumi (tajā skaitā intīmpakalpojumi);

3.13.8. Sludinājuma tiek reklamēti vai iznomāti nomas objekti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama;

3.13.9. Sludinājums pārkāpj autortiesības vai tirdzniecības marku tiesības.


4. Izmaksas

4.1. Vietnē Nomat.lv ir iespēja ievietot 5 bezmaksas sludinājumus. Ja sludinājumu skaits tiek pārsniegts, Iznomātājam tiek piedāvāts izvēlēties kādu no vietnes maksas abonamenta plāniem (abonamenta plāni pieejami šeit.)

4.2. Ja lietotājs ir izvēlējies kādu no maksas abonamenta plāniem, tad sludinājumus ir iespēja pievienot tikai tad, kad ir veikta priekšapmaksa par attiecīgo abonamenta plānu.

4.3. Visas cenas ir norādītas eiro, ieskaitot PVN (pievienotās vērtības nodokli)

4.4. Lietotājs veic samaksu par izvēlēto plāna veidu, izmantojot vienu no vietnes Nomat.lv piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem. Gadījumā, ja lietotāja konts tiek bloķēts vai dzēsts saskaņā ar punktu 13.3., iemaksātā naudas summa lietotājam netiek atgriesta.


5. Sūdzību un strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Ja lietotājam rodas sūdzība par Nomat.lv sniegtajiem pakalpojumiem vai tā darbību, tad lūdzam vispirms sazināties ar vietnes administrāciju, aprakstot notikušo situāciju un nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi: [email protected].

5.2. Ja sūdzība tiek atzīta par nepamatotu, patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās strīdu alternatīvās risināšanas iespējas. Tāpat patērētājam ir tiesības vērsties un saņemt palīdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja (ja tāds ir izveidots) vai tiesā.

5.3. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Tiesas piekritība tiek noteikta pēc Nomat.lv juridiskās adreses prasības celšanas brīdī.

5.4. Ja ir izveidojies strīds starp Nomnieku un Iznomātāju, Nomat.lv administrācija iesaka lietotājiem to risināt tiešas komunikācijas veidā. Ja Nomnieks ir pazaudējis vai sabojājis Iznomātāja Nomas objektu, abas puses risina radušos situāciju saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kāda noteikta, iepriekš, starp Nomnieku un Iznomātāju, noslēgtajā nomas līgumā.


6. Pušu pienākumi un tiesības

6.1. Nomat.lv ir tiesīgs un/vai apņemas:

6.1.1. Sniegt nomas kataloga pakalpojumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem

6.1.2. Izsūtīt Iznomātājam rēķinu par izvēlētā plāna abonēšanu uz Iznomātāja norādīto e-pastu pirms attiecīgā abonamenta plāna aktivizēšanas. Abonamenta plāns tiek aktivizēts pēc rēķina samaksas.

6.1.3. Nomat. lv ir tiesīgs uz lietotāja norādīto e-pastu periodiski (ne biežāk kā reizi nedēļā vai pēc pamatotas vajadzības) nosūtīt atgādinājumus vai informāciju par ar vietni saistītām aktualitātēm, lietotāja konta darbību un/vai rēķinu apmaksu.

6.1.4. Apturēt lietotāja konta darbību, ja tiek pārkāpti vietnes Nomat.lv lietošanas noteikumi, neatmaksājot iemaksāto naudas summu.

6.1.5. Nomat.lv atbildība aprobežojas ar sludinājumu izvietošanu nomas katalogā. Nomat.lv neuzņemas atbildību par jebkādu lietotāju izvirzīto mērķu sasniegšanu ar pasūtījuma izpildes rezultātā ievietoto sludinājumu.

6.1.6. Nomat.lv ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus, lai veiktu personu un/vai uzņēmumu identifikāciju, jebkādu nelikumību vai krāpniecisku darījumu novēršanas nolūkos.

6.2. Lietotājs ir tiesīgs un/vai apņemas:

6.2.1. Savlaicīgi veikt rēķinu apmaksu

6.2.2. Sniegt vietnes adinistrācijai visu nepieciešamo informāciju, kā arī pārliecināties par to, ka sludinājumā norādītā cena, kontaktinformācija vai adrese nav mainījusies un ir patiesa.

6.2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par iesniegtās personiskās un sludinājuma informācijas un pievienoto fotoattēlu autentiskumu, un atbilstību LR likumdošanas aktiem.


7. Nomas darījuma novērtēšana

7.1. Par vietnē notikušo nomas darījumu ir iespējams atstāt atsauksmi. Darījumus iespējams novērtēt 5 baļļu sistēmā, kurā 1 zvaigzne ir ļoti slikti un 5 zvaigznes ir izcili.

7.2. Atsauksmi var atstāt 14 dienas pēc notikušā nomas darījuma.

7.3. Atsauksmi iespējams atstāt tikai pēc notikuša reāla darījuma. Atsauksmes, kuras atstātas par nenotikušu darījumu var tikt dzēstas.

7.4. Ja tiek pievienota negatīva atsauksme, Nomniekam ir jāpaskaidro negatīvās atsauksmes iemesls. Ja paskaidrojuma nav, atsauksme var tikt dzēsta.

7.5. Atsauksmes, kuras pievienotas atbilstoši noteikumiem, netiek dzēstas.


8. Privātuma politika

8.1. Šie noteikumi nosaka, kā SIA Macovel, reģistrācijas Nr. 40203046496, juridiskā adrese: Talsu nov., Lībagu pag., "Uplejas", LV-3258 - (turpmāk tekstā –nomat.lv) apstrādā vietnes nomat.lv lietotāju personas datus.

8.2. Šie noteikumi ir piemērojami, ja vietnes nomat.lv. lietotājs izmanto vai jebkādā citā veidā ir saistīts ar nomat.lv vietnes darbību un tās sniegtajiem pakalpojumiem.

8.3. Lai reģistrētos vietnē nomat.lv, lietotājam jānorāda sava e-pasta adrese un jāizveido vietnes piekļuves parole, izveidojot lietotāja Kontu.

8.4. Kad vēlēsies izveidot un publiskot sludinājumu, sludinājumā būs jānorāda informācija par piedāvājumu (piemēram, piedāvātais priekšmets, tā parametri, cena un cita informācija) un sava kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurs, vārds un uzvārds). Norādītā kontaktinformācija būs redzama visiem Portāla sludinājumu apmeklētājiem.

8.5. Pēc konta izveides, lietotājs papildina sava kontā norādīto informāciju, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu (privātpersonai) vai reģistrācijas nr. (uzņēmumiem), kontaktinformāciju u.c. datus kvalitatīvākai un drošākai nomas darījuma veikšanai.

8.6. Saskaņā ar punktu 6.1.6. nomat.lv var pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus.

8.7. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums konta izveidei un pakalpojumu saņemšanai.

8.8. Veicot maksājumus par vietnē nomat.lv pieejamiem pakalpojumiem, tiek apstrādāta informācija, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

8.9. Nomat.lv saņemam informāciju par ierīcēm, kuras lietotājs izmanto, lai piekļūtu vietnei (piemēram,operētājsistēma, interneta pārlūks, IP adrese, u.c).

8.10. Nomat.lv saziņai ar lietotāju izmanto lietotāja norādīto kontaktinformāciju.

8.11. Lai informētu lietotāju par nomat.lv aktuālajiem jaunumiem un pasākumiem, vietne izmantos lietotāja e-pasta adresi, uz kuru tos nosūtītu. Lietotājam ir iespēja atteikties no jaunumu abonēšanas jebkurā brīdī.

8.12. Nomat.lv apstrādā lietotāja norādītos personas datus un citu informāciju, lai:

"8.12.1. nodrošinātu lietotājam iespēju saņemt vietnes piedāvātos pakalpojumus un ievietot nomas sludinājumus; "

8.12.2 uzturētu vietnes darbību, veiktu uzlabojumus un attīstītu nomat.lv darbību un pakalpojumus;

"8.12.3. personalizētu piedāvājumus un reklāmu, kā arī, lai analizētu vietnes darbību un reklāmas efektivitāti; "

8.12.4. pārbaudītu lietotāja identitāti un novērstu konta pretlikumīgu izmantošanu, nodrošinot drošu vietnes vidi un darbību;

8.12.5. aizsargātu vietnes lietotāju intereses no pretlikumīgām darbībām un vietnes izmantošanas;

8.12.6. nodrošināt informācijas apmaiņu starp vietnes administrāciju un lietotāju;

8.13. Lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Atkarībā no situācijas datu apstrādes pamats var būt piekrišana (piemēram, jaunumu saņemšana), līguma saistību izpilde (piemēram, ievietojot un apmaksājot nomas sludinājumus), nomat.lv juridisks pienākums (piemēram, datu apstrāde saskaņā ar likumu prasībām), vietnes leģitīmās intereses (piemēram, lai veicinātu vietnes popularitāti un attīstību, lai izmeklētu iespējamu pretlikumīgu rīcību).

8.14. Vietnē nomat.lv tiek piedāvāta citu lietotāju meklēšanas iespēja. Lietotāji var aplūkot citu lietotāju kontā esošos datus un ievietoto saturu.

8.15. Nomat.lv lietotāja kontā publicēto saturu var apskatīt gan datorā, gan arī viedierīcēs, tāpēc šādu saturu, izmantojot vietnes pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Lietotājam jāievieto tikai tāds saturs, ko varēs redzēt citi lietotāji.

8.16. Nomat.lv var nodot lietotāja personas datus trešajām personām, kas vietnei nodrošina pakalpojumus saskaņā ar nolūkiem, kas aprakstīti šajā privātuma politikā, un piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai vietne varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

8.17. Lietotājam ir tiesības pašam labot sevis norādīto informāciju savā kontā, kā arī dzēst savus sludinājumus un/vai kontu.

8.18. Lietotājam ir tiesības vaicāt pēc apstiprinājuma par viņa datu izmantošanu, kā arī saņemt informāciju par saviem personas datiem, ko lietotājs mums ir sniedzis, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti.

8.19. Lietotājam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Lietotājs vari atrakstīties no tiešā mārketinga, nosūtot ziņu uz e-pasta adresi [email protected] vai nospiežot uz saites "atteikties" mūsu e-pasta vēstulēs.

8.20. Lietotājam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ko veic nomat.lv, pamatojoties uz vietnes leģitīmajām interesēm, tomēr vietne turpinās apstrādāt personas datus pat tad, ja lietotājs pret to iebilst, ja vietnei būs likumīgi iemesli turpināt datu apstrādi.

8.21. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī dzēst sludinājumus un savu kontu. Ja sludinājums un/vai konts tiek dzēsts, tad tiks dzēsta arī ar to saistītā informācija.

8.22. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par tavu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

8.23. Nomat.lv var apstrādāt lietotāja personas datus tik ilgi, kamēr tas nepieciešams saskaņā ar attiecīgo apstrādes nolūku. Piemēram, ja datu apstrāde pamatojas uz lietotāja piekrišanu, un turpmākai apstrādei nav cita likumīga pamata, tad lietotāja personas dati tiks dzēsti pēc lietotāja pieprasījuma. Ja datu apstrādes pamats ir līguma izpilde, tad nomat.lv apstrādās datus, kamēr vietnei tas ir pamatoti nepieciešams likumisko un līgumisko tiesību un pienākumu izpildei un nodrošināšanai.

8.24. Pēc konta, datu un/vai informācijas dzēšanas tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais konts, dati un/vai informācija nomat.lv datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

8.25. Papildus norādītajam laikam nomat.lv var apstrādāt tavus personas datus, piemēram, ja to paredz normatīvie akti, vai nodokļu un juridisko prasību un tiesību nodrošināšanai, vai arī īpašos gadījumos, kamēr vien tas ir attaisnoti nepieciešams (piemēram, likuma prasību izpildei).

8.26. Kad nepieciešamais datu apstrādes laiks būs beidzies, nomat.lv dzēsīs lietotā personas datus vai padarīs tos neidentificējamus, lai tos vairs nevar saistīt lietotāju


9. Nobeigums

9.1. Vietnes nomat.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, kā arī tam, ka iesniegtie personas dati un informācija tiek saglabāta nomat.lv vietnē, saskaņā ar līguma normām.t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Nomat.lv ir tiesības jebkurā brīdī mainīt un papildināt noteikumus kā arī vienpusēji mainīt maksājumu kārtību un cenas. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas nomat.lv. un attiecas uz visiem sludinājumiem, kas tiek ievietoti pēc izmaiņu spēkā stāšanās.

9.2. Jebkuru jautājumumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz [email protected]